و خداست که شفا میبخشد

تومور

كلیات تومور

تومور های خوش خیم

تومور های حد واسط و بدخیم

كلیات تومور

تومورهای استخوانی و بافت‌های نرم اندام از جمله مهم‌ترین بیماری‌های سیستم حركتی انسان هستند. این تومورها در هر سنی می‌توانند ایجاد شوند و می‌توانند با ایجاد درد موجب مراجعه بیمار به پزشك شوند. بسیاری از تومورهای استخوان می‌توانند با ضعیف كردن آن موجب شكستگی شوند. گاهی هم تومورهای اندام خود را به صورت توده‌های قابل لمس نشان می‌دهند. در مقالات مبحث “تومور” سعی می‌شود مهم‌ترین تومورهای استخوان مورد بحث و بررسی قرار گیرند.   علت – علائم – پیشرفت   تشخیص   درمان