و خداست که شفا میبخشد
درباره دکتر

تعالی تخصص ماست

فارغ التحصیل دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
جراحی تخصص ارتوپدی از دانشکاه تهرانفارغ التحصیل دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
جراحی تخصص ارتوپدی از دانشکاه تهران